Расчет компенсации за нарушение авторских прав

Владимир Коноваленко

Одним з поширених порушень авторських прав на твори є розміщення на компакт-дисках і в Інтернеті статей, які були раніше опубліковані в друкованих ЗМІ. У зв’язку з тим, що визначити розмір збитків (упущеної вигоди) від таких порушень або дохід, який отримав порушник від використання статей на компакт-дисках і в Інтернеті, дуже складно, то суб’єкти авторського права (автори і інші правовласники) зазвичай подають позов про виплату компенсації замість відшкодування збитків і стягнення доходу. Це право надане їм чинним законодавством (п. 5 ч. 1 ст. 432 ЦКУ; п. «г» ч. 1 ст. 52 Закону про авторське право). У свою чергу суд має право ухвалити рішення про виплату суб’єктові авторського права, права якого порушені, компенсацію в розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат замість відшкодування збитків і стягнення доходу (п. «г» ч. 2 ст. 52 Закону про авторське право).

Необхідно відзначити, що розмір компенсації повинен бути обґрунтований. З цією метою позивач здійснює розрахунок упущеної вигоди, а саме можливої винагороди, яку автор міг би отримати за аналогічне використання твору за ліцензійним договором і яке встановлювалося автором за попередніми угодами та є усталеною практикою в даній сфері. На такому шляху стоїть судова практика в Україні (див.: припис 6 Оглядового листа ВГС України від 22.01.2007 р. №01-8/25 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав» (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку ВГС України).

У зв’язку з тим, що збитки (упущена вигода) є доходом, який позивач (автор) міг реально отримати при звичайних обставинах, якби його права не були порушені (п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦКУ), то позивач (автор) для розрахунку сум збитків (упущеної вигоди) від порушення авторського права на твір може застосувати метод роялті відповідно до доходного методологічного підходу Стандарту № 4.

Розрахунок збитків здійснюється відповідно до доходного методологічного підходу, який ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об’єкту оцінки і застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної власності у разі, коли можливо визначити розмір доходу, який отримує або може отримувати особа, якій належать такі права, від використання цих прав (п. 9 Стандарт № 4).

Цей методологічний підхід застосовується на підставі того, що авторові належать авторські права на твір. Автор отримував і може отримувати дохід від його використання.

В основу розрахунку покладено метод роялті, який застосовується за умови, що майнові права інтелектуальної власності надані або можуть бути надані за ліцензійним договором іншій фізичній або юридичній особі (п. 15 Стандарту № 4).

Цей метод застосовується на підставі того, що автором надавались і можуть бути надані іншим особам права на використання твору.

Для розрахунку розміру збитків скористаємося прикладом з реального життя.

Автор опублікував статтю в газеті «П» тиражем 5 000 примірників. За використання статті видавництво, згідно з ліцензійним договором, виплатило автору авторську винагороду в сумі 750 грн. Згодом видавництво випустило компакт-диск, на якому розмістило статтю автора, та виплатило автору, згідно з другим ліцензійним договором, авторську винагороду в сумі 750 грн.

Фірма «Комп’ютерні флібустьєри»” (назва фірми вигадана) без дозволу автора в січні 2007 р. розмістила на компакт-диску статтю автора, яка була раніше надрукована в газеті «П». Загальний тираж компакт-дисків з контрафактними примірниками твору автора рівний 15 000 примірників.

Автором подана позовна заява до суду у лютому 2010 р.

Для наведеного прикладу розмір збитків розраховується по формулі (1), у якій враховані вимоги Стандарту № 4:

ВЗ = АВ × коефіцЗСАВ × коефіцКМФ × коефіцКПТ × коефіцЗмінЗП (1)

де:

ВЗ величина збитків від одного порушення авторського права на твір, який використовується на компакт-диску чи в Інтернеті (грн.);

АВ – авторська винагорода, яку отримав автор згідно з договором за публікацію статті в друкованому ЗМІ (грн.);

коефіцЗСАВ – коефіцієнт залежності ставки авторської винагороди від тиражу виданого твору

коефіцКМФ| – коефіцієнт кількості матеріальних форм твору, які можуть використовувати користувачі компакт-диску чи Інтернету;

коефіцКПТ – коефіцієнт кількості мов, якими користувачі інформаційної системи можуть використовувати твір;

коефіцЗмінЗП – коефіцієнт зміни мінімальної заробітної плати з моменту порушення авторських прав на твір на момент подачі позову[1], який розраховується по формулі (2):

коефіцЗмінЗП = мінЗП (на момент подачі позову): мінЗП (на момент початку порушення) (2)

де:

мінЗП (на момент подачі позову) – мінімальна заробітна плата на момент подачі позову;

мінЗП (на момент початку порушення) – мінімальна заробітна плата на момент початку порушення.

Маємо такі дані для розрахунку величини збитків від одного порушення авторського права на твір:

АВ = 750 грн.;

коефіцЗСАВ = 3 (тираж електронного видання, яким є наклад компакт-дисків, в три рази більший за тираж газети);

коефіцКМФ = 2 (читачам газети надається друкований варіант твору, а користувачам компакт-диску надається твір в електронній формі та можливість роздрукувати твір на папері);

коефіцКПТ = 3 (коефіцієнт кількості мов, якими користувачі інформаційної системи можуть використовувати твір)[2];

мінЗП (на момент подачі позову) = 869 грн.;

мінЗП (на момент початку порушення) = 400 грн.

Таким чином,

ВЗ = 750 × 3 × 2 × 3 × (869 : 400) = 29328,75 грн.

Примітка.Перевіримо ствердження про те, що застосування коефіцЗмінЗП дозволяє отримувати на різні дати одне і те саме процентне співвідношення між компенсацією і мінімальною заробітною платою, яка змінюється в часі.Так, якби позов був поданий у січні 2007 р. (початок використання твору), то коефіцЗмінЗП = 1 (400/400) і, отже, розмір збитків, розрахований по формулі (1) [ВЗ=750×3×2×3×1=13500 грн.], дорівнював би 337,5 % від мінімального розміру компенсації, яка складає 10 мінімальних заробітних плат, або 400×10=4000 грн. (13500/4000= 3,375).На час подання позову (лютий 2010 року) коефіцЗмінЗП  дорівнює 2,17 (869/400) і, отже, розмір збитків, розрахований по формулі (1) [ВЗ=750×3×2×3×2,17=29328,75 грн.], дорівнює 337,5 % від мінімального розміру компенсації, яка складає 10 мінімальних заробітних плат, або 869×10=8690 грн. (29328,75/8690= 3,375).

Необхідно відзначити, що за кожне порушення авторського права (окремих його правомочностей), збитки від яких більше ніж 10 мінімальних заробітних плат, компенсація виплачується в розмірі цих збитків, а за кожне порушення авторського права (окремих його правомочностей), збитки від яких менше ніж 10 мінімальних заробітних плат, компенсація виплачується в розмірі мінімальної компенсації – 8690 грн. (10 × 869).

Оскільки величина збитків від одного порушення авторських прав на твір більше ніж 10 мінімальних заробітних плат, то компенсація за одне порушення авторського права на твір виплачується в розмірі цих збитків.

Таким чином,

ВК = ВЗ = 29328,75 грн.

де:

ВК величина компенсації за одне порушення авторського права на твір.

Необхідно відзначити, що компенсація (разове грошове стягнення відповідно до п. 5 ч 2 ст. 432 ЦКУ|) виплачується за кожний самостійний спосіб використання твору без згоди автора. На такому шляху стоїть судова практика в Україні[3]. У зв’язку з цим розрахунок загальної величини компенсації за всі порушення авторського права на твір виконується по формулі:

ЗВК = ВК  × КП (3)

де:

ЗВК загальна величина компенсації за всі порушення авторського права на твір (грн.);

КП – кількість порушень авторського права на твір.

У зв’язку з тим, що відповідач без згоди автора включив твір до бази даних, відтворив примірники твору, опублікував його та здійснив продаж примірників твору на компакт-дисках, то КП = 4.

З урахуванням кількості порушень загальна величина компенсації за всі порушення авторського права на твір дорівнює 117315 грн. (29328,75 × 4).

Таким чином, за порушення авторських прав на твір, за використання якого автор отримав 750 грн. авторської винагороди, з порушника може бути стягнена компенсація в розмірі 117315 грн.


[1]У зв’язку з тим, що розрахунок збитків здійснюється з метою визначення розміру компенсації, який знаходиться в межах від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, то застосування коефіцЗмінЗП дозволяє отримувати на різні дати одне і те саме процентне співвідношення між компенсацією і мінімальною заробітною платою, яка змінюється в часі.

В тому випадку, якщо розрахунок збитків виконувався б для цілей їх стягнення з відповідача, то у формулі розрахунку збитків замість коефіцЗмінЗП використовувався б коефіцієнт індексу інфляції.

[2] З урахуванням того, що в інформаційній системі є перекладач з української мови на російську та англійську мови, то користувачам надається твір трьома мовами, а саме: українською, російською, англійською.

[3] Див.: припис 1 Оглядового листа ВГС України від 22.01.2007 р. №01-8/25 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав» (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку ВГС України).

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для физических лиц.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для юридических лиц.


Comments are closed.

Розсилка новин

Інформер

Users: 2 гостей 2 роботов