Промислова власність

Экспроприация изобретений по-украински


В нашем государстве все не так, как в любом другом цивилизованном мире: все по-украински – даже в сфере разработки военной техники, о чем можно судить из фактов, изложенных в Белой книге-2 “Интеллектуальная собственность в инновационной экономике Украины.

«…отри­ма­ні в про­це­сі контр­роз­ві­ду­валь­ної ді­яль­нос­ті ма­те­ріали де­мон­ст­ру­ють не­до­ско­на­лість ме­ха­ніз­мів за­кріп­лен­ня за дер­жавою прав на ре­зуль­та­ти здій­с­не­них за бю­джет­ні кош­ти на­уко­вих досліджень, що ство­рює пе­ред­умо­ви до без­кон­т­роль­но­го ви­то­ку та при­влас­нен­ня прі­о­ри­тет­ної на­уко­во-тех­ніч­ної ін­фор­ма­ції” (З виступу Г. Москаля на парламентських слуханнях у Верховній Ради України 21 березня 2007 р. (Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній еко­но­мі­ці України. / Дем’яненко О.В., Доровських А.В., Кулаков С.А., Лі А.,  (упорядкування). — К.: Парламентське вид-во, 2008).

Автор­ські пра­ва на еле­мен­ти та тех­но­ло­гії ви­ко­рис­тан­ня стан­ції | ра­ді­о­тех­ніч­ної роз­від­ки «Коль­чу­га», ство­рен­ня якої здій­с­ню­ва­ло­ся в рам­ках дер­жав­но­го обо­рон­но­го за­мов­лен­ня ВАТ «То­паз» ДАХК «То­паз» бу­ли впро­довж: 2003-2007 ро­ків за­реє­с­т­ро­ва­ні ви­ключ­но на фі­зич­них осіб” (З до­від­ки на за­сі­дан­ня Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Украї­ни від­ 21.11.2008 р. «Про пра­во і за­хист ін­те­лек­ту­аль­ної влас­нос­ті та по­си­лен­ня її ро­лі у фор­му­ван­ні ін­те­лек­ту­аль­ної влас­нос­ті та по­си­лен­ня її ро­лі у фор­му­ван­ні на­ціо­наль­но­го ба­гат­ст­ва Украї­ни» (Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній еко­но­мі­ці України. / Дем’яненко О.В., Доровських А.В., Кулаков С.А., Лі А.,  (упорядкування). — К.: Парламентське вид-во, 2008).

На за­мов­лен­ня Мі­ніс­тер­ст­ва обо­ро­ни Украї­ни дер­жав­ни­ми КБ, НДІ за бю­джет­ні кош­ти здій­с­ню­ється роз­роб­ка сек­рет­но­го озбро­єння та вій­сько­вої тех­ні­ки. Однак реєст­рацію па­тен­тів на ви­на­хо­ди Укр­па­тент здій­с­нює не на юри­дич­ні осо­би-про­ек­т­но-кон­ст­рук­тор­ські ор­га­ні­за­ції, а на фі­зич­них осіб (роз­роб­ка мо­дер­ні­зо­ва­но­го ав­то­ма­та «Вепр», ра­ді­о­ке­ро­ва­но­го сна­ря­ду «ПТУРС», спро­ба за­па­тен­ту­ва­ти роз­роб­ку «Коль­чу­ги» і т. п.” (Лист Комітету з питань науки і освіти від 15.10.2008 № 04-22/8-1265 до Го­ло­ві Служ­би зов­ніш­ньої роз­від­ки Украї­ни Маломужа М. Г. (Біла книга-2. Інтелектуальна власність в інноваційній еко­но­мі­ці України. / Дем’яненко О.В., Доровських А.В., Кулаков С.А., Лі А.,  (упорядкування). — К.: Парламентське вид-во, 2008).

В Белой книге приводятся только несколько эпизодов экспроприации служебных изобретений. В связи с тем, что в Едином реестре объектов государственной собственности имеется 1527 научно-исследовательских организаций и проектно-конструкторских учреждений, то о масштабах такой экспроприации можно только догадываться. Для того чтобы устранить такую несправедливость, разберемся с причинами, которые ее порождают.

Причины экспроприации служебных изобретений 

Описанные примеры патентования изобретений на физических лиц, созданных за бюджетные деньги, наглядно иллюстрируют проблемы с законодательством в сфере интеллектуальной собственности. Дело в том, что только владелец патента имеет право разрешать другим лица, например, предприятиям военно-промышленного комплекса, изготавливать военную технику, созданную на базе запатентованных изобретений. За такое разрешение, которое оформляется в виде лицензии, производители военной техники должны будут выплачивать владельцу патента вознаграждение в виде роялти, т.е. в виде отчислений с каждого изготовленного автомата «Вепрь», радиоуправляемого снаряда «ПТУРС» и т.д.

В целях предотвращения экспроприации изобретений, созданных за бюджетные деньги, разберемся с причиной, которая породила это явление – с правом автора (наемного работника) и работодателя на подачу заявки на получение патента. Эта норма права прописана в двух нормативно-правовых актах: в ГКУ (часть 2 ст. 429) и Законе об изобретениях (часть 1 ст. 9).

Анализ этих законов позволяет построить таблицу, из которой видно лицо, которое имеет право на подачу заявки на получение патента на служебное изобретение.

Примечание. Служебное изобретение   – это изобретение, созданное наемными работниками:

  • в порядке выполнения служебных обязанностей или поручения работодателя, если трудовым договором не предусмотрено иное;
  • с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя.

 

Условия, при которых создано служебное изобретение Лицо, которому принадлежит право на подачу заявки на служебное изобретение Закон
Изобретение создано наемным работником в связи с выполнением служебных обязанностей или поручения работодателя Изобретатель (автор), если в соответствие с трудовым договором ему принадлежит право на подачу заявки на служебное изобретение ГКУ (часть 2 ст. 429)
Работодатель, если в трудовом договоре за работодателем закреплено право на подачу заявки на служебное изобретение ГКУ (часть 2 ст. 429)
Изобретатель (автор) и работодатель совместно, если в трудовом договоре ничего не записано о лице, которое имеет право подачи заявки на служебное изобретение, или с изобретателем заключен устный трудовой договор ГКУ (часть 2 ст. 429)
Изобретение создано наемным работником в порядке личной инициативы, но с использованием опыта, производственных знаний, секретов производства и оборудования работодателя Работодатель Закон об изобретениях (часть 1 ст. 9)

 

Необходимо помнить о том, что если работодатель в течение четырех месяцев с момента получения от изобретателя уведомления о создании изобретения:

  • не подаст заявку на получение патента;
  • не передаст право подачи заявки другому лицу;
  • не примет решение о признании изобретения конфиденциальной информацией,

а также не заключит с изобретателем (автором) письменный договор о размере и порядке выплаты вознаграждения, то по истечении этого срока изобретатель (автор) получает право на подачу заявки на получение патента на служебное изобретение (часть 3 ст. 9 Закона об изобретениях).

По всей видимости, работодатели изобретателей (авторов), участвующих в разработке «Кольчуги», модернизированного автомата «Вепрь» и радиоуправляемого снаряда «ПТУРС», не реализовали свои права  в течение предоставленного им срока, а изобретатели воспользовались правом подать заявки на получение патентов на эти виды военной продукции.

Что делать?

Для того чтобы исключить подобную экспроприацию изобретений, созданных за бюджетные деньги, с каждым работником НИИ и КБ, должен быть заключен договор о разделе имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности, созданные при выполнении служебных обязанностей и (или) отдельного поручения работодателя.  Образец договора утвержден Приказом Министерства образования и науки Украины № 986 от 28.12.2004 г. В соответствие с этим договором имущественные права на служебные изобретения должны принадлежать предприятию.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для физических лиц.

Подписка на он-лайн тесты по интеллектуальной собственности для юридических лиц.


Розсилка новин

Інформер